ترجمه رسمی شناسنامه معمولا کمتر از یک روز کاری انجام و تحویل می‌شود مگر آنکه در آخر روز سفارش داده شود.