معنی ترجمه کامل شناسنامه آن است که شناسنامه و تمامی جزئیات آن تنها در یک سربرگ قوه قضاییه و توسط مترجم رسمی ترجمه شده و پس از ترجمه رسمی برای فرآیند تاییدات اقدام می‌شود.