هزینه تاییدات دادگستری مبلغ 65.000 تومان و هزینه تاییدات امور خارجه (برای هر برگ ترجمه رسمی شناسنامه) مبلغ 10.000 تومان است.